मौसम ठन्डु छ जरा अपडु ख्याल रख्या – Mausam Thandu Chhah Jara Apadu Khyal rakhya,